Delvist momsfradrag – hvad betyder det?

Når du som selvstændig erhvervsdrivende sælger varer eller ydelser, skal du som udgangspunkt momsregistreres og betale moms af din omsætning. Sådan er det dog ikke altid – en række ydelser og varer er nemlig fritaget for moms. Det gælder bl.a. for læge- og sundhedsbehandling og nogle former for undervisning. Hvis din virksomhed både har momspligtigt og momsfritaget salg, skal du være opmærksom på, at der sikkert ikke er fuldt momsfradrag for alle dine momsbelagte udgifter.

Af Lars Bo, statsautoriseret revisor, VKST Revision

 

Fuldt eller intet momsfradrag

En grundlæggende betingelse for et momsfradrag er, at de momsbelagte varer eller ydelser virksomheden har købt, anvendes til brug for virksomhedens salg, som ikke er fritaget for moms efter momslovens § 13. Med andre ord, ses der på, om indkøbene bruges til den momspligtige virksomhed.

Anvendes de ikke hertil, er der ikke momsfradrag. Det er f.eks. tilfældet, når indkøb udelukkende anvendes til indehaverens private formål, eller når indkøbet udelukkende anvendes til brug for virksomhed, som er fritaget for moms– f.eks. lægevirksomhed eller momsfri undervisning.

Det lyder forholdsvist simpelt – men sagen er, at samme indkøb ofte kan vedrøre flere formål på samme tid – f.eks. til både den momspligtigt og momsfritaget salg. Så bliver sagen en anelse mere kompliceret.

Delvist momsfradrag

Har din virksomhed både momspligtigt salg og momsfritaget salg, vil der ofte være momsbelagte udgifter, der vedrører begge dele af virksomheden – f.eks. revisorregninger eller husleje. I disse tilfælde vil kun en del af momsen på udgiften kunne fradrages. Det kaldes delvist momsfradrag. Delvist momsfradrag bruges også, når indkøbet både anvendes til momspligtig virksomhed og privat anvendelse.  Herunder er en oversigt over de almindelige regler om momsfradrag.

For visse typer af udgifter gælder særlige regler – f.eks. køb og drift af biler. Køb og drift af personbiler giver aldrig momsfradrag, mens der heller ikke er momsfradrag for køb af varebiler på højst 3 t. totalvægt, hvis de ikke udelukkende bruges i momspligtig virksomhed. Til gengæld har du som hovedregel fuldt momsfradrag for driftsudgifter, når varebilen bare bruges delvist i den momspligtige del af virksomheden.

 

Hvad vedrører udgiften Momsfradrag
Kun momspligtig del af virksomheden Fuldt momsfradrag
Kun momsfritaget del af virksomheden Intet momsfradrag
Udelukkende privat anvendelse Intet momsfradrag
Både momspligtig og momsfritaget del af virksomheden Delvist momsfradrag – momslovens § 38, stk. 1
Både momspligtig del af virksomheden og privat anv. Delvist momsfradrag – momslovens § 38, stk. 2

Delvist momsfradrag – hvor meget kan så trækkes fra?

Når din virksomhed køber varer eller ydelser, hvor der skal være delvist momsfradrag, er det nødvendigt at opgøre, hvor meget af momsen der kan fradrages. Det delvise momsfradrag opgøres forskelligt, alt efter om udgiften, ud over momspligtig virksomhed, også vedrører momsfritaget virksomhed eller privat anvendelse.

Ved delvis privat anvendelse skal virksomheden lave et skøn over, hvor meget den private anvendelse udgør. Køber din virksomhed f.eks. en computer, som anvendes halvt privat og halvt i momspligtig virksomhed, kan 50 pct. af momsen på købet fradrages.

Ved indkøb, som både anvendes til momspligtig og momsfritaget virksomhed, vil størrelsen af det delvise momsfradrag komme an på størrelsen af det momspligtige salg og det momsfritagne salg. Det delvise momsfradrag opgøres ud fra den momspligtige omsætning set i forhold til den samlede omsætning.

 

Regneeksempel – indkøb til både momspligtigt og momsfritaget salg

Omsætning Størrelse Delvist momsfradrag
Momsfri omsætning 1.000.000 kr.
Momspligtig omsætning 2.000.000 kr.
Samlet omsætning 3.000.000 kr. 2.000.000 / 3.000.000 x 100 = 67 %

 

Som du ser i tabellen, vil virksomheden kunne fradrage 67 pct. % af momsen på indkøb, der både vedrører den momsfrie og den momspligtige omsætning.  Ved beregning af fradragsprocenten, skal du altid runde op til nærmeste hele tal. I løbet af året skal du anvende omsætningsfordelingen fra sidste regnskabsår, og der foretage en regulering efter regnskabsårets udløb, når de faktiske omsætningstal kendes. Det kan VKST Revision hjælpe dig med.