Forretningsbetingelser

Aftalegrundlag

Nærværende forretningsbetingelser gælder for de erklærings- rådgivnings- og assistanceydelser, VKST Revision leverer til kunden. Er der mellem kunden og VKST Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab, CVR nr. 34351961 (VKST Revision) indgået en særskilt aftale i form af et aftalebrev eller lignende, udgør nærværende forretningsbetingelser en integreret del af aftalegrundlaget (aftalen).

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger nærværende forretningsbetingelser for vilkår, der fremgår af aftalebrevet eller lignende.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger kundens eventuelle forretningsbetingelser, ordrebekræftelser m.v. for nærværende forretningsbetingelser.

I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af dansk rets almindelige regler.

Med sin underskrift accepterer kunden de for VKST Revision til enhver tid gældende forretnings-betingelser. Disse er altid tilgængelige på vkst-revision.dk.

Ændringer

Ændringer og/eller præciseringer af det oprindelige aftalegrundlag skal ske skriftligt.

Den part, som påberåber sig en ændring eller præcisering af det oprindelige aftalegrundlag, har bevisbyrden for, at en sådan aftale er indgået.

Enhver ændring af VKST Revisions ydelser som beskrevet i aftalegrundlaget anses som udgangspunkt for en opsigelse for så vidt angår den pågældende ydelse og indgåelse af en ny aftale for så vidt angår den ydelse, kunden ønsker udført i stedet. Der henvises til afsnit 3 om opsigelsesvarsel og afsnit 5 om pris.

Opsigelse

Hver af parterne kan opsige aftalen med 5 dages varsel. Hvis ydelsen er en erklæringsopgave, kan dette hverv dog kun bringes til ophør i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.

Inden for rammerne af aftalens eventuelle tidsfrister er VKST Revision frit stillet med hensyn til planlægning af opgavens gennemførelse. I tilfælde af opsigelse er VKST Revision berettiget til vederlag for det arbejde, der allerede er udført.

Kunden skal endvidere godtgøre VKST Revision udgifter, som VKST Revision forinden opsigelsen har forpligtet sig til over for tredjemand som led i opgavens udførelse.

Bemyndigelse

Den, der er anført som kontaktperson for kunden, har bemyndigelse til – på kundens vegne – at disponere i enhver henseende i forhold, der angår aftalen (aftalegrundlaget), således bliver kunden forpligtet af indgåede aftaler.

Er flere kontaktpersoner anført, gælder ovennævnte hver af disse kontaktpersoner.

Honorar

Hvis intet andet er særskilt aftalt, beregnes honoraret efter medgået tid, herunder transport / rejse, til de til enhver tid gældende timesatser for de medarbejdere, der har udført arbejdet.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder rimelige rejseomkostninger m.v., betales af kunden udover honoraret.

Hvis der i forbindelse med løsning af opgaven/opgaverne opstår særlige forhold, som ikke kunne forudses ved indgåelse af aftalen om opgavens udførelse, kontakter VKST Revision kunden. Arbejdet sættes i bero, indtil kunden har accepteret de nye forudsætninger samt en evt. ændring af VKST Revisions honorar.

Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:

Må det forudses, at det reelle tidsforbrug forbundet med gennemførelsen af opgaven væsentligt vil overstige det skønnede timeforbrug, underretter VKST Revision kunden herom. Underretning skal ske snarest belejligt efter det tidspunkt, hvor VKST Revision forudser, at overskridelsen bliver væsentlig.

Kunden og VKST Revision drøfter herefter, om det reviderede skøn over timeforbrug kan accepteres, eller om VKST Revisions ydelse skal tilrettes. Kunden er i alle tilfælde pligtig at betale vederlag for det timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven.

Det ovenfor anførte gælder tilsvarende for så vidt, at opgaven til sin gennemførelse forudsætter afholdelse af udgifter i et niveau, der væsentligt afviger fra det ved aftalens indgåelse forudsatte.

Ved fastprisaftale gælder følgende:

Den aftalte faste pris omfatter alene de ydelser, VKST Revision specifikt har påtaget sig at udføre jf. aftalen.

I det omfang en ydelse ikke udtrykkeligt er anført under beskrivelsen af VKST Revisions ydelser, er den ikke omfattet af fastprisaftalen. Udføres ydelsen alligevel af VKST Revision, afregnes for den pågældende ydelse ved siden af fastprisen, i så fald efter medgået tid.

I alle tilfælde godtgør kunden VKST Revision samtlige udgifter, der er afholdt af VKST Revision som led i opgavens løsning.

Fakturering og betaling

VKST Revision fakturerer løbende i forbindelse med opfyldelse af aftalen, medmindre andet aftales. VKST Revision forbeholder sig ret til at acontofakturere. Betalingsbetingelser er 25 dage fra fakturadato.

Efter forfaldsdato forrentes VKST Revisions tilgodehavende med 1,2% pr. påbegyndt måned. Herudover opkræves rykkergebyr i henhold til reglerne i Renteloven.

Fortrolighed og tavshedspligt

VKST Revision og kunden har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger vedrørende den anden parts forhold, så længe oplysningerne er af fortrolig karakter.

VKST Revisions interne procedurer sikrer beskyttelse af kundens fortrolige oplysninger, som VKST Revision erhverver i forbindelse med aftalen. VKST Revisions medarbejdere og underleverandører er underlagt fortrolighedsforpligtelse.

VKST Revision kan videregive fortrolige oplysninger til underleverandører, i det omfang dette er nødvendigt for disses udførelse af opgaver for kunden.

Fortrolighedsforpligtelsen gælder under hensyntagen til regler, som pålægger oplysningspligt i forhold til revisortilsyn eller andre offentlige myndigheder. Fortrolige oplysninger må således videregives, i det omfang (1) det er nødvendigt i forbindelse med kvalitetsstyring og -kontrol, (2) det følger af gældende lovgivning, eller (3) VKST Revision bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

Særligt for rådgivnings- og assistanceydelser

Ydelserne (uanset medium) skal behandles fortroligt af kunden og må ikke videregives eller vises til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra VKST Revision.

Ydelserne kan dog videregives til de af kundens rådgivere, som kunden skriftligt har oplyst VKST Revision om uden særskilt samtykke, forudsat kunden sikrer, at kundens rådgivere (1) er underlagt tavshedspligt og (2) er oplyst om, at VKST Revision intet ansvar har i forhold til kundens rådgivere, og (3) at ydelserne ikke må anvendes til andet formål end det mellem VKST Revision og kunden aftalte eller forudsatte formål.

Kunden er ansvarlig over for VKST Revision for overtrædelse af denne bestemmelse fra kundens rådgiveres side.

Ydelser

VKST Revisions ydelser, herunder digitale og fysiske ydelser, er beskrevet i aftalebrevet eller lignende og omfatter endvidere andre ydelser, som det i tilknytning hertil aftales, at VKST Revision skal levere.

Ydelserne kan bestå i såvel en enkeltstående som en løbende ydelse.

Fysiske ydelser, fx årsrapporter, præsentationer, notater eller lignende, som VKST Revision skal levere til kunden (leverancen), er beskrevet i aftalebrevet eller lignende.

Digitale ydelser, fx Excel-skabeloner, adgang til software eller lignende, som VKST Revision skal levere til kunden (leverancen), er beskrevet i aftalebrevet eller lignende.

Opsiges aftalen, er kunden berettiget til udlevering af midlertidigt materiale betinget af, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse.

For udleveret midlertidigt materiale gælder under alle omstændigheder, at VKST Revisions navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse, og at VKST Revision ikke er ansvarlig for fejl og mangler i materialet.

Særligt for rådgivnings- og assistanceydelser

Såvel ydelserne som leverancen må alene anvendes af kunden og kun til det mellem kunden og VKST Revision aftalte eller forudsatte formål.

Bemanding, underleverandører og udførelse af opgaven

Hvis det er særskilt aftalt, hvilke medarbejdere, der skal levere ydelserne, er dette særskilt beskrevet i aftalebrevet eller lignende. VKST Revision kan erstatte disse med andre medarbejdere, hvor dette er nødvendiggjort af omstændighederne. Eventuel udskiftning vil blive meddelt kunden så hurtigt som muligt, og uden at kunden påføres meromkostninger.

VKST Revision kan med kundens samtykke antage underleverandører i forbindelse med levering af ydelserne. Dog kan VKST Revision uden kundens samtykke anvende i) underleverandører til interne og administrative formål, herunder levering, hosting, facilitering, administration og servicering af systemer m.v., (ii) underleverandører der er databehandlere samt (iii) danske underleverandører der er underlagt tavshedspligt.

VKST Revision er ansvarlig for underleverandørernes ydelser, i det omfang disse indgår i ydelserne, der skal leveres i henhold til aftalebrevet eller lignende. Underleverandører handler i relation til ydelserne på vegne af VKST Revision og efter VKST Revisions instruks.

Kunden kan rejse eventuelle krav mod VKST Revision, men ikke mod VKST Revisions medarbejdere eller underleverandører og disses partnere og medarbejdere i relation til ydelserne og aftalen. VKST Revisions medarbejdere og underleverandører og disses partnere og medarbejdere har ret til at gøre denne bestemmelse gældende overfor kunden.

VKST Revision vil bestræbe sig på at levere ydelsen i overensstemmelse med en mellem parterne aftalt tidsplan. Medmindre kunden og VKST Revision udtrykkeligt og skriftligt har aftalt et endeligt leveringstidspunkt, er alle datoer, som VKST Revision har angivet, fx i aftalebrevet eller lignende, alene ansat skønsmæssigt.

VKST Revision er ikke forpligtet til at ajourføre anbefalinger, konklusioner, rapporter, præsentationer eller andre produkter, hverken i mundtlig eller skriftlig form, efter at disse er afleveret i endelig form til kunden.

Udvidelse eller indskrænkning i omfanget af den aftalte ydelse skal aftales skriftligt mellem parterne. Yderligere arbejde, som VKST Revision udfører i forbindelse med en ændring af opgaven, vil være omfattet af aftalen og underlagt dens vilkår, dog med forbehold for justering af VKST Revisions honorar samt tidsplan.

Kundens assistance og forpligtelser

Kunden stiller de for ydelserne nødvendige oplysninger, assistance m.v. til rådighed for VKST Revision.

Såfremt VKST Revisions (eller underleverandørers) medarbejdere i forbindelse med opfyldelse af aftalen opholder sig på kundens adresse eller andet sted, anvist af kunden, indestår kunden for, at kontorforhold, VKST Revisions (eller underleverandørers) adgang til og brug af systemer (herunder software og data) m.v. ikke er i strid med lovgivningen, aftaler og tredjemandsrettigheder.

Kunden udøver alle ledelsesfunktioner og træffer alle ledelsesbeslutninger forbundet med ydelserne, herunder beslutninger om indberetninger til offentlige myndigheder.

Kunden skal loyalt samarbejde med VKST Revision om løsning af opgaven, herunder rettidigt foranledige, at VKST Revision får adgang til alle kundens data, oplysninger og medarbejdere, som er nødvendige for levering af den aftalte ydelse, samt straks oplyse VKST Revision om evt. forslag, udvikling eller andre forhold eller problemstillinger, der efter kundens vurdering er væsentlige for VKST Revisions løsning af opgaven og levering af den aftalte ydelse.

Særligt for rådgivnings- og assistanceydelser

VKST Revision undersøger og verificerer ikke, om de oplysninger, materialer m.v., som kunden og kundens rådgivere og leverandører leverer, er rigtige, nøjagtige og fuldstændige. VKST Revision lægger således sådanne oplysninger til grund for levering af ydelserne.

Ansvarsbegrænsning

VKST Revision er ansvarlig overfor kunden for de leverede ydelser i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret for VKST Revision kan dog under ingen omstændigheder overstige 10 mio. kr. pr. opgave.

Er VKST Revision ansvarlig for en skade, for hvilken andre revisorer/rådgivere/konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan VKST Revisions erstatningsansvar dog under alle omstændigheder ikke overstige det laveste beløb, hvormed de andre rådgivere/konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.

VKST Revision er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

VKST Revision hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som VKST Revision har henvist kunden til, ligesom VKST Revision ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som VKST Revision efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

VKST Revision kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end VKST Revision.

VKST Revision påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af VKST Revision leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre VKST Revisions forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som VKST Revision og/eller medarbejdere i VKST Revision måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod VKST Revision som følge af kundens misligholdelse af aftalen.

Særligt om rådgivnings- og assistanceydelser

Medmindre andet aftales, kan VKST Revisions ansvar i forbindelse med levering af ydelser, der ikke indebærer afgivelse af erklæringer med sikkerhed, ikke overstige 5 gange det honorar ekskl. moms, som kunden har betalt til VKST Revision for en enkeltstående ydelse og/eller 5 gange det honorar, som kunden har betalt til VKST Revision for en løbende ydelse for de seneste 6 måneder forud den erstatningsudløsende begivenhed.

VKST Revisions erstatningsansvar for digitale ydelser er begrænset til et beløb, som svarer til det vederlag ekskl. moms, som kunden har betalt til VKST Revision for de digitale ydelser de seneste 12 måneder forud for en erstatningsudløsende begivenhed.

Immaterielle rettigheder

VKST Revision har og beholder alle ophavsrettigheder og immaterielle rettigheder til programmer, systemer, metoder og modeller i overensstemmelse med gældende lovgivning. Sådanne programmer, systemer, metoder og modeller må ikke videregives til tredjemand, uden at VKST Revision har givet skriftlig tilladelse hertil.

Persondata

Nærværende afsnit finder ikke anvendelse, såfremt VKST Revision fungerer som databehandler for kunden.

VKST Revision respekterer sine kunders forventninger om person-databeskyttelse og fortrolighed. VKST Revision indsamler og behandler således persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, persondataloven og EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

VKST Revision kan gøre brug af tredjeparter, uanset hvor disse måtte befinde sig, som leverandører af opbevaring og behandling af persondata, der er modtaget fra kunden eller andre kilder.

Det er kundens ansvar at sikre, at overgivelse af oplysninger til VKST Revision og underleverandører, herunder underdatabehandlere, overholder de til enhver tid gældende regler for behandling af personoplysninger.

Elektronisk kommunikation m.v.

VKST Revision accepterer brugen af elektronisk kommunikation (herunder e-mail, portalløsninger eller andet medie) og de hermed forbundne risici. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation er usikker, at data kan blive ødelagt og at meddelelser ikke altid leveres omgående (eller overhovedet) eller kommer til uvedkommendes kendskab.

VKST Revision og underleverandører er ikke ansvarlig for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse m.v., som måtte opstå i forbindelse med eller være forårsaget af elektronisk kommunikation og information.

Lovvalg og værneting

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af aftalen og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole. Retssager skal anlægges ved Retten i Næstved.